Special Belt

  • สามารถติดยาง,ฟองน้ำ และ PU บนสายพานตามความหนาและสีที่ต้องการได้
  • ติด Cleat บนสายพานตามความสูง,ความหนา และระยะที่ต้องการได้
  • สามารถสั่งทำ Cleatในรูปแบบต่างๆได้